Regulamin sklepu internetowego
„WYMARZONE WNĘTRZE”

Obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Sklep internetowy: „Wymarzone wnętrze”, działający pod adresem internetowym www.wymarzonewnetrze.com (dalej: „Sklep”), prowadzony jest przez Małgorzatę Tokarz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Małgorzata Tokarz „WYMARZONE WNĘTRZE”- Projektowanie i Aranżacja Wnętrz, REGON: 141934800, NIP: 631-227-57-67 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 490631 z siedzibą w Warszawie przy ul. Żegańskiej 48 (kod pocztowy 04-736 Warszawa) (dalej: „Sprzedający”);

Adres do korespondencji: ul. Żegańska 24a/19 w Warszawie ( kod pocztowy:04-713 Warszawa).
e-mail: sklep@wymarzonewnetrze.com
Formularz kontaktowy: https://wymarzonewnetrze.com/kontakt
Telefon: +48 693 44 19 42

I. Definicje

1. Dane Kupującego – imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, adres (miejscowość, nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy), adres e-mail – podawane przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
2. Adres reklamacyjny oraz Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy:
„Wymarzone wnętrze”
ul. Żegańska 24A/19,
04-713 Warszawa

3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu wraz z cenniku Dostaw wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do Regulaminu – udostępnione Kupującemu do wyboru w trakcie składania Zamówienia.
4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964.16.94) z późniejszymi zmianami.
6. Kodeks dobrych praktyk – o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, do którego zapisów stosuje się Sprzedający.
7. Konsument – podmiot, o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego.
8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
10. Miejsce wydania Produktu – adres dostawy Produktu wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.
11. Moment wydania Produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Przedmiot w posiadanie.
12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkt wymieniona w ZAŁĄCZNIKU NR 3 udostępniona Kupującemu do wyboru w trakcie składania Zamówienia.
13. Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827).
14. Produkt – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy.
15. Termin realizacji – określona przez Sklep liczba godzin lub dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia określona w Załączniku nr 2 do Regulaminu oraz w trakcie składania zamówienia.
16. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
17. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, Dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem.

II. Warunki ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Miejsce wydania Produktu musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad.
4. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.
5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

III. Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

a) wybór Produktu (rodzaj Produktu, parametrów Produktów, ilości Produktu etc.),
b) dodanie Produktu do Koszyka,
c) wybór sposobu Dostawy;
d) wybór rodzaju Płatności;
e) podanie Danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia, w tym Miejsca wydania Produktu ;
f) złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

3. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia otrzyma on na stronie internetowej Sklepu oraz drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające informacje dotyczące charakterystyki zamówionego towaru (kolor, rozmiar), ilości zmówionych towarów, kwoty stanowiącej całkowitą wartość zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Kupującego.
4. Złożenie Zmówienia w sposób określony w ust.2 i 3 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży.

IV. Dostawy i Płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sklep wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
2. Podane na stronie internetowej Sklepu ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
3. Opłaty za Dostawę towarów podane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wyboru sposobu Dostawy dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
4. Zamówione Produkty dostarczane są w terminach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku płatności w formie bezgotówkowej, termin na dostarczenie towarów liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827) a także załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument przesyła na Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty odstąpienia od umowy (koszt wysyłki towaru do Sklepu w sposób wybrany przez Konsumenta). Zwracany Produkt Konsument przesyła na Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie Produktu a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy poniesione przez Konsumenta przy zakupie Produktu, z tym że jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sklep w chwili składania Zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
10. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VI. Wady Produktu i rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących za Wady na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia).
2. W celu złożenia reklamacji, Kupujący zgłasza Sprzedającemu zaistniałą wadę w formie pisemnej poprzez dokonanie jej opisu oraz określając swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi. Żądając obniżenia ceny, Kupujący w piśmie reklamacyjnym określi dodatkowo kwotę, o którą cena ma zostać obniżona.
3. Pismo reklamacyjne Kupujący przekazuje Sprzedającemu przesyłając je listem poleconym na Adres reklamacyjny.
4. W przypadku żądania przez Kupującego w ramach reklamacji Kupujący dostarczy reklamowany Produkt na koszt Sklepu na Adres reklamacyjny. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
5. W razie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Konsumenta, jeżeli żądanie to dotyczy wymiany lub naprawy towaru, Sklep wyśle niezwłocznie do Kupującego na swój koszt produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy). W przypadku uwzględnienia żądania obniżenia lub zwrotu ceny, Sklep zwróci Kupującemu kwotę określoną przez Kupującego, nie później niż w ciągu 14 dni od uwzględnienia żądania.
6. Reklamacja Konsumenta zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepu jest Sprzedający.
2. Dane osobowe podane przez Kupujących na stronie Sklepu przetwarzane są w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.). Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych w trakcie składania Zamówienia.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności.
4. Podanie Danych Kupującego ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny do realizacji Zamówienia.
5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Kupujących, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
7. Kupujący może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej Sklepu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. O zmianach regulaminu Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy składaniu Zamówienia adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w każdym czasie w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej Sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy Kodeks Cywilny i Prawa konsumenckiego.
4. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk. Kupujący ma możliwość zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
5. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – CENNIK DOSTAW

Zamówiony Produkt wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej wg następującego cennika usług:
– 17,00 zł – w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem);
– 14,00 zł – w przypadku płatności przelewem na konto (przedpłata);
Kupujący może odebrać Produkt osobiście w siedzibie sklepu stacjonarnego w godzinach pracy sklepu. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
Ceny Dostawy podawane są każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – TERMIN DOSTAWY

Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
– w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem) – 2 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia,
– w przypadku płatności przelewem na konto (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PŁATNOŚCI

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
– płatność przy odbiorze (za pobraniem);
– przelew na konto (przedpłata) – wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe, nr rachunku bankowego: 60 2490 0005 0000 4530 5946 0778

ZAŁĄCZNIK NR 4 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać na Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

0
Wróć